स्थापना - औरंगाबाद दि. १६/०४/१९८३
नोंदणी क्रमांक. महाराष्ट्र/ २७-८३

छायाचित्र दर्शनी...

३३ वी मराठी समाजशास्त्र परिषद...

३२ वी मराठी समाजशास्त्र परिषद...

३१ वी मराठी समाजशास्त्र परिषद...

३० वी मराठी समाजशास्त्र परिषद - अमरावती...

२९ वी मराठी समाजशास्त्र परिषद...