स्थापना - औरंगाबाद दि. १६/०४/१९८३
नोंदणी क्रमांक. महाराष्ट्र/ २७-८३

सदस्य नोंदणी...

मराठी समाजशास्त्र परिषदेच्या सदस्य नोंदणीसाठी फॉर्म व सदस्य नोंदणी शुल्क रुपये ३०००/- (तीन हजार), संपुर्ण माहितीसह खालील पत्त्यावर पाठवावे. मराठी समाजशास्त्र परिषद सदस्य नोंदणी फॉर्म


मराठी समाजशास्त्र परिषद

डॉ. राहुल भगत,
प्राध्यापक व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख
सेठ नरसिंग दास मोर कला, वाणिज्य व श्रीमती जी. डी. सराफ विज्ञान महाविध्यालय,
तुमसर, जि. भंडारा.
पिन कोड : ४४१९१२.
भ्रमणध्वनी : ९८३४९८८३३७.
ई-मेल : marathisocio@gmail.com
वेबसाईट : www.mspmonline.com